Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 2022

logo

1.    Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie. Podstawowe informacje na temat projektu  

Uczniowie liceum w ramach Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza będą mieli szansę po raz kolejny wziąć udział w mobilności ponadnarodowej. Zagraniczny wyjazd edukacyjny zrealizowany zostanie w Grecji, a tematyka projektu związana jest z wykorzystaniem nowych mediów w promocji regionów.

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat projektu:
Nazwa projektu: Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie
Numer: 2020-1-PMU-3350
Źródło dofinansowania: Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.
Wartość dofinansowania: 246 576 pln
Beneficjent: Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
Szkoła partnerska: Platon School w Katerini, Grecja

Znaczna część uczniów naszej szkoły z pewnością zna już projekty mobilności ponadnarodowej. Inicjatywa ta zakłada współpracę między placówkami edukacyjnymi z różnych krajów, z których jedna pełni rolę beneficjenta, druga zaś instytucji przyjmującej. Podczas wyjazdu młodzież z obu szkół wspólnie realizuje program mobilności, mający na celu wzmacnianie kompetencji oraz międzynarodowej wymiany doświadczeń, wiedzy, opinii. Tematyka mobilności dotyka kwestii ważnych z perspektywy rozwoju osobistego, dalszej edukacji, funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie europejskim, efektywności kształcenia. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów, pracy w grupie, zajęć terenowych – a niemal 2-tygodniowa zagraniczna podróż stwarza również możliwość poznania nowego kraju i jego kultury.
Zgodnie z powyższymi informacjami, przewidujemy realizację mobilności, skierowaną do uczniów klas II i III liceum ogólnokształcącego z różnych oddziałów. Tematyka mobilności będzie koncentrować się na wykorzystywaniu tzw. nowych mediów, a zwłaszcza Facebooka, w promocji regionów w różnych ujęciach: turystycznej, kulinarnej. Międzynarodowe zespoły uczniów stworzą profesjonalne fanpage w językach angielskim, greckim i polskim, poświęcone Pierii i Mazowszu. Zajęcia będą odbywać się pod nadzorem mentorów w Platon School.
Więcej informacji na temat projektu, kolejnych etapów i zasad rekrutacji udostępnimy już wkrótce.

2.    Zapraszamy do udziału w rekrutacji do mobilności uczniów do Grecji!  

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza przystąpił do realizacji kolejnego projektu ponadnarodowej mobilności uczniów. Dla uczniów uczestnictwo w inicjatywie to szansa na spędzenie kilkunastu dni na słonecznym wybrzeżu, gdzie zrealizowany zostanie program związany z promocją regionów przy pomocy nowoczesnych form komunikacji.

Mobilność w Iwaszkiewiczu

Projekt „Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie” o numerze 2020-1-PMU-3350 ma na celu zwłaszcza umocnienie i wzrost wybranych kluczowych kompetencji, umiejętności, wiedzy i prezentowanych postaw, a także rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności językowych, cyfrowych, rozumienia i tworzenia informacji, społecznych, obywatelskich, kulturowych wśród uczestników projektu. W ramach działania przeprowadzone zostaną dwie mobilności do Grecji. Ten format powinien być znany uczniom dzięki działaniom promocyjnym związanym z uprzednio podejmowanymi przez szkołę inicjatywami. W ramach mobilności uczniowie odbędą podróż do Grecji, gdzie będą realizować program merytoryczny projektu. Zajęcia odbywają się w szkole partnerskiej, w międzynarodowych grupach, do których dołączy także młodzież z placówki przyjmującej. Pod okiem mentorów z Polski i Grecji uczestnicy będą zwiększać praktyczną znajomość wybranych narzędzi oraz wiedzę z zakresu tematyki projektu, na podstawie czego wypracują tzw. „rezultaty materialne”… którymi oczywiście będziemy chwalić się w społeczności lokalnej, krajowej a nawet międzynarodowej! Oprócz zajęć uczniowie wezmą udział w wycieczkach, wizytacjach oraz animacjach. Te aktywności pozwolą na poznanie Grecji lepiej – od antycznej kultury, po kuchnię i styl życia, dzięki czemu wyjazd z pewnością będziecie mogli zaliczyć do niezapomnianych!
Mobilność zaplanowana jest na daty 15.05.2022-28.05.2022, z czego 12 dni zostanie przeznaczone na program merytoryczny i kulturowy, a 2 na podróż autokarową. Partnerem projektu, pełniącym funkcję instytucji przyjmującej, jest Platon School – prywatna szkoła o ogromnym doświadczeniu w realizacji europejskich projektów edukacyjnych. Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy odbędą program przygotowawczy, który zwiększy poziom kompetencji niezbędnych do skorzystania z mobilności w jak największym wymiarze. Uczestnictwo w projekcie, a także w zajęciach przed mobilnością, jest bezpłatne. Koszty pokrywane są przez Szkołę ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka

Tematyką mobilności będzie wykorzystanie nowych mediów w promocji regionów. Podczas anglojęzycznych wykładów uczestnicy zgłębią tajniki skutecznej komunikacji na Facebooku, a także poznają narzędzia wykorzystywane w projektowaniu graficznym materiałów marketingowych. Na podstawie zgromadzonych informacji w trakcie warsztatów uczniowie będą przygotowywać i publikować posty promujące regiony grecki i polski w wybranym zakresie. Oprócz tego przygotują także druki reklamowo – informacyjne: ulotki i broszury.

Rekrutacja

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w rekrutacji, która rozpoczyna się 14 marca 2022 i potrwa do 17 marca 2022 do godz. 12:00. W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły. W ocenie kandydatów brane pod uwagę będą wyniki w nauce oraz sytuacja ucznia: jego aktywność oraz tzw. kryteria zmniejszonych szans edukacyjnych. Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w dniu 17 marca do godziny 15:00 opublikuje wstępną listę rankingową. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do udziału zostanie upubliczniona w dniu 21 marca 2022 do godz. 12:00.
Do udziału w naborze zapraszamy wszystkich uczniów klas II i III LO. Wśród wszystkich zgłoszeń wyłonimy 16 osób, które wezmą udział w pierwszej mobilności oraz tzw. „kandydatów rezerwowych” – osoby, które pojadą do Grecji w wypadku rezygnacji z udziału któregoś z uczestników.
Uwaga! W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczne jest podpisanie dokumentów przez rodzica lub opiekuna prawnego. W innym przypadku Komisja nie będzie mogła wziąć zgłoszenia pod uwagę w naborze. Prosimy także o uzupełnienie Karty Zgłoszenia w sposób czytelny, długopisem.

Szczegółowe informacje

Przed udziałem w naborze zarówno uczniowie, jak i rodzice lub opiekunowie powinni zapoznać się z całością dołączonej dokumentacji:
- Kartą Zgłoszenia oraz Oświadczeniem – to dokumenty, których złożenie jest nieodzowne. Zawierają one również ważne informacje na temat przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu;
- Regulaminem Rekrutacji oraz Instrukcją – tu znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na temat procedury rekrutacyjnej oraz wskazówki, jak poprawnie uzupełnić zgłoszenie;
- Programem mobilności – ramowy program przedstawia planowane aktywności podczas wyjazdu zagranicznego;
- Wzorem umowy – to dokument, który będzie podpisywany ze wszystkimi uczestnikami projektu, wskazuje on obowiązki oraz prawa ucznia, a także zakres wsparcia w ramach projektu.
To, co? Czas start! Na Wasze zgłoszenia czekamy w Sekretariacie Szkoły. Trzymamy za Was kciuki!

Załączniki:

Regulamin Rekrutacji Uczniów
Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności
Instrukcja Wypełniania Dokumentów Aplikacyjnych
Podstawowe Informację o Projekcie i Ramowy Program Mobilności
Wzór Umowy Uczestnika na Udział w Projekcie

3.    Wyniki rekrutacji do projektu mobilności ponadnarodowej uczniów  

Zakończyliśmy procedurę naboru do udziału w projekcie „Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie”. Przedstawiamy listę uczniów, którzy wezmą udział w jesiennym wyjeździe do Grecji!

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie udziałem w mobilności ponadnarodowej. Wasz entuzjazm cieszy tym bardziej, iż jednym z celów szkoły jest zwiększanie aktywności na polu europejskich projektów edukacyjnych, a dotychczas realizowane inicjatywy w praktyce pokazały, jak wielki wpływ mają one na rozwój uczestników i całej społeczności szkolnej.
W załączeniu artykułu znajdziecie ostateczną listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Przypominamy, iż uczniowie z listy rezerwowej wezmą udział w wyjeździe w przypadku rezygnacji z uczestnictwa z ważnych powodów jednego z uczniów z listy „głównej”.
Wszyscy uczestnicy wezmą udział w kursie przygotowawczym, na który złożą się zajęcia organizacyjne, pedagogiczne, językowe, merytoryczne i kulturowe. W działaniach wykorzystamy zarówno tradycyjne formy, jak i e-learning. O szczegółach poinformuje Was Koordynator Projektu.

Załączniki:
Ostateczna Lista Rankingowa

Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 2021

logo

1.    Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie. Podstawowe informacje na temat projektu  

Data publikacji: 3 września 2021

Uczniowie liceum w ramach Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza będą mieli szansę po raz kolejny wziąć udział w mobilności ponadnarodowej. Zagraniczny wyjazd edukacyjny zrealizowany zostanie w Grecji, a tematyka projektu związana jest z wykorzystaniem nowych mediów w promocji regionów.

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat projektu:
Nazwa projektu: Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie
Numer: 2020-1-PMU-3350
Źródło dofinansowania: Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.
Wartość dofinansowania: 246 576 pln
Liczba mobilności i uczestników: 33 uczniów oraz 4 przedstawicieli kadry
Beneficjent: Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
Szkoła partnerska: Platon School w Katerini, Grecja

Znaczna część uczniów naszej szkoły z pewnością zna już projekty mobilności ponadnarodowej. Inicjatywa ta zakłada współpracę między placówkami edukacyjnymi z różnych krajów, z których jedna pełni rolę beneficjenta, druga zaś instytucji przyjmującej. Podczas wyjazdu młodzież z obu szkół wspólnie realizuje program mobilności, mający na celu wzmacnianie kompetencji oraz międzynarodowej wymiany doświadczeń, wiedzy, opinii. Tematyka mobilności dotyka kwestii ważnych z perspektywy rozwoju osobistego, dalszej edukacji, funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie europejskim, efektywności kształcenia. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów, pracy w grupie, zajęć terenowych – a niemal 2-tygodniowa zagraniczna podróż stwarza również możliwość poznania nowego kraju i jego kultury.
Zgodnie z powyższymi informacjami, przewidujemy realizację 2 mobilności, skierowanych do uczniów klas II i III liceum ogólnokształcącego z różnych oddziałów. Tematyka obu mobilności będzie koncentrować się na wykorzystywaniu tzw. nowych mediów, a zwłaszcza Facebooka, w promocji regionów w różnych ujęciach: turystycznej, kulinarnej. Międzynarodowe zespoły uczniów stworzą profesjonalne fanpage w językach angielskim, greckim i polskim, poświęcone Pierii i Mazowszu. Zajęcia będą odbywać się pod nadzorem mentorów w Platon School.
Więcej informacji na temat projektu, kolejnych etapów i zasad rekrutacji udostępnimy już wkrótce.

2.    Zapraszamy do udziału w rekrutacji do mobilności uczniów do Grecji!  

Data publikacji: 3 września 2021

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza przystąpił do realizacji kolejnego projektu ponadnarodowej mobilności uczniów. Dla uczniów uczestnictwo w inicjatywie to szansa na spędzenie kilkunastu dni na słonecznym wybrzeżu, gdzie zrealizowany zostanie program związany z promocją regionów przy pomocy nowoczesnych form komunikacji.

Mobilność w Iwaszkiewiczu

Projekt „Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie” o numerze 2020-1-PMU-3350 ma na celu zwłaszcza umocnienie i wzrost wybranych kluczowych kompetencji, umiejętności, wiedzy i prezentowanych postaw, a także rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności językowych, cyfrowych, rozumienia i tworzenia informacji, społecznych, obywatelskich, kulturowych wśród uczestników projektu. W ramach działania przeprowadzone zostaną dwie mobilności do Grecji. Ten format powinien być znany uczniom dzięki działaniom promocyjnym związanym z uprzednio podejmowanymi przez szkołę inicjatywami. W ramach mobilności uczniowie odbędą podróż do Grecji, gdzie będą realizować program merytoryczny projektu. Zajęcia odbywają się w szkole partnerskiej, w międzynarodowych grupach, do których dołączy także młodzież z placówki przyjmującej. Pod okiem mentorów z Polski i Grecji uczestnicy będą zwiększać praktyczną znajomość wybranych narzędzi oraz wiedzę z zakresu tematyki projektu, na podstawie czego wypracują tzw. „rezultaty materialne”… którymi oczywiście będziemy chwalić się w społeczności lokalnej, krajowej a nawet międzynarodowej! Oprócz zajęć uczniowie wezmą udział w wycieczkach, wizytacjach oraz animacjach. Te aktywności pozwolą na poznanie Grecji lepiej – od antycznej kultury, po kuchnię i styl życia, dzięki czemu wyjazd z pewnością będziecie mogli zaliczyć do niezapomnianych!
Pierwsza z mobilności zaplanowana jest na daty 26.09.2021-8.10.2021, z czego 11 dni zostanie przeznaczone na program merytoryczny i kulturowy, a 2 na podróż autokarową. Partnerem projektu, pełniącym funkcję instytucji przyjmującej, jest Platon School – prywatna szkoła o ogromnym doświadczeniu w realizacji europejskich projektów edukacyjnych. Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy odbędą program przygotowawczy, który zwiększy poziom kompetencji niezbędnych do skorzystania z mobilności w jak największym wymiarze. Uczestnictwo w projekcie, a także w zajęciach przed mobilnością, jest bezpłatne. Koszty pokrywane są przez Szkołę ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka

Tematyką mobilności będzie wykorzystanie nowych mediów w promocji regionów. Podczas anglojęzycznych wykładów uczestnicy zgłębią tajniki skutecznej komunikacji na Facebooku, a także poznają narzędzia wykorzystywane w projektowaniu graficznym materiałów marketingowych. Na podstawie zgromadzonych informacji w trakcie warsztatów uczniowie będą przygotowywać i publikować posty promujące regiony grecki i polski w wybranym zakresie. Oprócz tego przygotują także druki reklamowo – informacyjne: ulotki i broszury.

Rekrutacja

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w rekrutacji, która rozpoczyna się 6 września 2021 i potrwa do 8 września 2021 do godz. 14:00. W tym czasie należy pobrać, wydrukować oraz uzupełnić dokumenty rekrutacyjne, a następnie złożyć je w sekretariacie szkoły. W ocenie kandydatów brane pod uwagę będą wyniki w nauce oraz sytuacja ucznia: jego aktywność oraz tzw. kryteria zmniejszonych szans edukacyjnych. Zgromadzone zgłoszenia rozpatrzy Komisja Rekrutacyjna, która w dniu 9 września do godziny 15:00 opublikuje wstępną listę rankingową. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do udziału zostanie upubliczniona w dniu 10 września 2021 do godz. 14:30.
Do udziału w naborze zapraszamy wszystkich uczniów klas II i III LO. Wśród wszystkich zgłoszeń wyłonimy 17 osób, które wezmą udział w pierwszej mobilności oraz tzw. „kandydatów rezerwowych” – osoby, które pojadą do Grecji w wypadku rezygnacji z udziału któregoś z uczestników.
Uwaga! W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczne jest podpisanie dokumentów przez rodzica lub opiekuna prawnego. W innym przypadku Komisja nie będzie mogła wziąć zgłoszenia pod uwagę w naborze. Prosimy także o uzupełnienie Karty Zgłoszenia w sposób czytelny, długopisem.

Szczegółowe informacje

Przed udziałem w naborze zarówno uczniowie, jak i rodzice lub opiekunowie powinni zapoznać się z całością dołączonej dokumentacji:
- Kartą Zgłoszenia oraz Oświadczeniem – to dokumenty, których złożenie jest nieodzowne. Zawierają one również ważne informacje na temat przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu;
- Regulaminem Rekrutacji oraz Instrukcją– tu znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na temat procedury rekrutacyjnej oraz wskazówki, jak poprawnie uzupełnić zgłoszenie;
- Programem mobilności – ramowy program przedstawia planowane aktywności podczas wyjazdu zagranicznego
- Wzór umowy – to dokument, który będzie podpisywany ze wszystkimi uczestnikami projektu, wskazuje on obowiązki oraz prawa ucznia, a także zakres wsparcia w ramach projektu.
To, co? Czas start! Na Wasze zgłoszenia czekamy w Sekretariacie Szkoły. Trzymamy za Was kciuki!

Załączniki:

Regulamin Rekrutacji
Zał. 1 Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności;
Zał. 2 Oświadczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia;
Zał. 3 Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych;
Zał. 4 Podstawowe informację o projekcie i ramowy program mobilności;
Zał. 5 Wzór umowy uczestnika na udział w projekcie;

3.    Wyniki rekrutacji do projektu mobilności ponadnarodowej uczniów  

Data publikacji: 4 września 2021

Zakończyliśmy procedurę naboru do udziału w projekcie „Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie”. Przedstawiamy listę uczniów, którzy wezmą udział w jesiennym wyjeździe do Grecji!

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie udziałem w mobilności ponadnarodowej. Wasz entuzjazm cieszy tym bardziej, iż jednym z celów szkoły jest zwiększanie aktywności na polu europejskich projektów edukacyjnych, a dotychczas realizowane inicjatywy w praktyce pokazały, jak wielki wpływ mają one na rozwój uczestników i całej społeczności szkolnej.
W załączeniu artykułu znajdziecie ostateczną listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Przypominamy, iż uczniowie z listy rezerwowej wezmą udział w wyjeździe w przypadku rezygnacji z uczestnictwa z ważnych powodów jednego z uczniów z listy „głównej”.
Wszyscy uczestnicy wezmą udział w kursie przygotowawczym, na który złożą się zajęcia organizacyjne, pedagogiczne, językowe, merytoryczne i kulturowe. W działaniach wykorzystamy zarówno tradycyjne formy, jak i e-learning. O szczegółach poinformuje Was Koordynator Projektu.
Załączniki:
Ostateczna lista rankingowa

Ponadnardowa Mobilność Uczniów 2020

logo

1.    Podstawowe informacje o projekcie  

Data publikacji: 4 marca 2020

 

Nowa wiedza, zwiększanie kompetencji – i to w międzynarodowym środowisku! Takie możliwości czekają na uczniów Liceum Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Szkoła otrzymała pozytywną decyzję o finansowaniu projektu „MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW LO ZS IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE”. Przedstawiamy kluczowe informacje na temat planowanego przedsięwzięcia.

 

Numer projektu: 2019-2-PMU-2254

Nazwa projektu: Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Beneficjent: Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Wartość dofinansowania: 161 989,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Źródło finansowania: Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zarządzany   przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba uczestników: 20 uczniów oraz 3 przedstawicieli kadry pełniących role opiekunów

 

W ramach projektu planowana jest realizacja dwutygodniowej mobilności, w której udział weźmie 20 uczniów naszej szkoły oraz 3 przedstawicieli kadry nauczycielskiej. Partnerem projektu i instytucją przyjmującą jest szkoła Platon School w Katerini w Grecji.

Czym jest mobilność ponadnarodowa?

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” skierowany jest do szkół, w tym ponadpodstawowych, z Polski, które realizują projekty edukacyjne przy współpracy z Szkołami z innych krajów europejskich. Jego celem jest wzmacnianie i rozwój kompetencji kluczowych uczestników, a zwłaszcza podnoszenie poziomu wielojęzyczności młodych ludzi, zwiększanie kompetencji cyfrowych, osobistych, uczenia się. W projektach udział bierze beneficjent – szkoła polska oraz placówka przyjmująca w kraju mobilności. Podczas mobilności uczniowie wspólnie biorą udział w zajęciach formalnych i nieformalnych w szkole przyjmującej, wypracowując rezultaty materialne, podlegające promocji i upowszechnianiu. Założeniem mobilności ponadnarodowej uczniów jest maksymalizacja zaangażowania wszystkich uczestników na różnych etapach projektu, nie tylko podczas samego wyjazdu. W związku z tym uczniowie biorący udział w mobilności uczestniczą w działaniach przygotowawczych czy promocyjnych.

Jakie są cele projektu?

Wśród kluczowych celów inicjatywy jest zwiększanie kompetencji uczniów biorących udział w projekcie, w tym zwłaszcza:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności
 • kompetencje cyfrowe
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
 • kompetencje obywatelskie
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Projekt w istotny sposób wpłynie na poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników, w tym w odniesieniu do przedmiotów podstawy programowej.

Kto może wziąć udział w mobilności?

W mobilności udział mogą wziąć uczniowie i uczennice klas II i III wszystkich oddziałów Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w obrębie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. O tym, kto weźmie udział w projekcie, zadecydują wyniki rekrutacji, w której mogą być brane pod uwagę takie elementy jak: średnia ocen z języka angielskiego, średnia wszystkich ocen końcowych za ostatni semestr nauki, testy wiedzy i kompetencji, ocena z zachowania, osiągnięcia szczególne i zaangażowanie w życie szkoły, kryteria zmniejszonych szans. Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacyjnego oraz dat naboru udostępnimy wkrótce.

Na kiedy planowana jest mobilność?

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, mobilność planowana była na maj br. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa i reżim sanitarny rozważamy zmianę tego terminu. Ostateczna data uzależniona będzie od zgody władz, sytuacji w Polsce oraz Grecji. Szczegółowe informacje na ten temat będą udostępniane na stronie internetowej szkoły, a także w naszych mediach społecznościowych.

Jaka jest tematyka mobilności i jak będzie przebiegać wyjazd?

Podczas mobilności uczniowie wspólnie z młodzieżą ze szkoły partnerskiej pracować będą nad stworzeniem profesjonalnych profili na Facebooku, służących promocji regionów. Zajęcia będą miały formę wykładów, poświęconych zagadnieniom związanym z marketingiem i promocją w mediach społecznościowych i – szerzej – w Internecie, tworzeniem profesjonalnych materiałów graficznych, a także kulturze, historii i społeczeństwie Grecji. Młodzież pozna nowe narzędzia, dzięki którym stworzy również materiały informacyjne – broszury i ulotki. Oprócz zajęć stacjonarnych uczestnicy wezmą udział również w zajęciach terenowych oraz programie kulturowym, w ramach którego poznają najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne Riwiery Olimpijskiej. Program mobilności został zaprojektowany tak, by uczestnicy jak najwięcej zyskali na jego interdyscyplinarnym charakterze.

Więcej szczegółowych informacji na temat planowanego przedsięwzięcia podamy już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej szkoły oraz naszych mediów społecznościowych, gdzie będziemy publikować kluczowe wiadomości. W razie pytań zachęcamy także do kontaktu z Panią wicedyrektor Renatą Leśniewską-Skoneczną, pełniącą funkcję koordynatora projektu.

 

2. Ważne: zmiana terminu mobilności ponadnarodowej uczniów LO

Data publikacji: 23 marca 2020

 

Z przykrością informujemy, iż w związku z pandemią koronawirusa i ograniczeniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa, podjęto decyzję o zmianie mobilności ponadnarodowej uczniów liceum w ramach projektu „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”.

Nowy termin mobilności to 27.09.2020 – 10.10.2020.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona we wrześniu br. Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie zaprezentowany w pierwszych dniach nowego roku szkolnego.

 

3.Zapowiedź rekrutacji do projektu „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”

Data publikacji: 3 września 2020

 

Już wkrótce wystartuje rekrutacja do projektu ponadnarodowej mobilności uczniów! Zachęcamy młodzież z klas 2 i 3 do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat projektu, tematyki mobilności oraz celów przedsięwzięcia. Proces naboru rozpocznie się 8 września br. Wówczas też podamy wszelkie niezbędne informacje na temat zasad rekrutacji oraz niezbędnej dokumentacji.

Regulamin Rekrutacji, niezbędna dokumentacja, w tym karty zgłoszeniowe, a także instrukcje ich wypełniania będą dostępne dla chętnych na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

 

4.Rekrutacja do projektu „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”

Data publikacji: 8 września 2020

 

Rozpoczęliśmy proces rekrutacyjny uczestników do projektu „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją oraz informacjami o projekcie. Nabór potrwa do 11 września br. do godz. 10:00.

Projekt mobilności ponadnarodowej uczniów naszego liceum realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzona zostanie 2-tygodniowa mobilność młodzieży wyłonionej w ramach rekrutacji (20 uczestników: uczennic lub uczniów), która odbędzie się na terenie Riwiery Olimpijskiej w Grecji. Podczas zagranicznego pobytu uczestnicy wezmą udział we wspólnych zajęciach z uczniami szkoły partnerskiej Platon School, wspólnie wypracowując rezultaty materialne: profesjonalne fanpage na Facebooku, a także broszury i ulotki promocyjne. Podczas zajęć merytorycznych w języku angielskim uczestnicy poznają wiedzę i narzędzia służące promocji regionów w nowoczesnych środkach przekazu. Uzupełnieniem wykładów i warsztatów będą zajęcia terenowe oraz wycieczki realizowane w ramach programu kulturowego. Celem projektu jest wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkoły, zwiększanie poziomu ich wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w praktycznych kontekstach. Współpraca w międzynarodowej grupie, poznanie nowego, pełnego słońca i zapierających dech w piersiach widoków kraju, niezwykle ciekawy i ważny program – mobilność ponadnarodowa to unikalny projekt, do udziału, w którym zachęcamy!

Rekrutacja do projektu skierowana jest do uczennic i uczniów klas II i III Liceum Ogólnokształcącego. Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, określającym zasady oceny zgłoszeń oraz niezbędne dokumenty. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim. Za poprawny przebieg procesu rekrutacyjnego odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Renata Leśniewska-Skoneczna – wicedyrektor
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej – Marcin Plebaniak - nauczyciel języka angielskiego
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej – Anna Pawłowska/ Magdalena Pietrzak - pedagog szkolny.

Kryteria rekrutacyjne zostały w szczegółowy sposób opisane w Regulaminie. Procedura naboru zapewnia równość szans oraz niedyskryminację, w tym ze względu na płeć.

Do udziału w mobilności zakwalifikowanych zostanie 20 uczennic lub uczniów, którzy zdobędą najwięcej punktów, zgodnie z zasadami punktacji:

 • Kryterium 1 - Średnia z ocen ze wszystkich przedmiotów za ostatni semestr x 5, max. 30;
 • Kryterium 2 – Ocen z języka angielskiego za ostatni semestr nauki x 3,5, maks. 21;
 • Kryterium 3 – Ocena z zachowania za ostatni semestr nauki x 2,5, max 15;
 • Kryterium 4 – Kryterium zmniejszonych szans (sytuacja materialna, niepełna rodzina, rodzina wielodzietna, niepełnosprawność, kryterium geograficzne, inne) – max. 20;
 • Kryterium 5 – Reprezentowanie szkoły, udział w olimpiadach i prowadzonych zajęciach dodatkowych, aktywność pozaszkolna, zawody sportowe, imprezy o charakterze szkolnym i pozaszkolnym max 10.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy w poprawny sposób uzupełnić Kartę Zgłoszenia Ucznia do Mobilności, zgodnie z dołączoną do niniejszego artykułu Instrukcją. Prosimy pamiętać o wymaganym podpisie rodzica lub opiekuna! Załącznikiem zgłoszenia powinno być podpisane Oświadczenie Uczestnika Przedsięwzięcia. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szkoły do 11 września do godziny 10:00 rano.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją projektu, załączoną w formie plików do pobrania. Dokumenty dostępne są również do wglądu w Sekretariacie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej.

Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione w dniu zakończenia rekrutacji, tj. 11 września br., o godzinie 15:00, na stronie internetowej szkoły, a także w Sekretariacie. Prosimy o zapoznanie się z procedurą odwoławczą, przestawioną w sposób szczegóły w Regulaminie.

Załączniki:

Karty Zgłoszenia Ucznia

Oświadczenie Uczestnika

Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych

Wzór umowy uczestnika na udział w projekcie

 

5.Wyniki rekrutacji do projektu „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”

Data publikacji: 11 września 2020

 

Informujemy, iż zakończony został proces rekrutacji uczestników do projektu mobilności ponadnarodowej uczniów liceum ogólnokształcącego!

 

Dziękujemy za zgłoszenia! Komisja rekrutacyjna dokonała oceny wszystkich aplikacji, zgodnie z przedstawionym Regulaminem Rekrutacji. W załączeniu niniejszego artykuły można znaleźć protokół z posiedzenia Komisji, w tym listę uczestników zakwalifikowanych do projektu oraz listę uczestników rezerwowych. Gratulujemy uczennicom i uczniom, którzy przeszli pomyślnie proces rekrutacji!

 

Przypominamy, iż wszystkim uczestnikom naboru przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji. Szczegóły procedury można znaleźć w Regulaminie Rekrutacji. W przypadku braku skarg lub odwołań, przedstawiona lista będzie mieć charakter wiążący.

 

Przypominamy, iż uczestnicy projekty oraz osoby z listy rezerwowej są zobowiązane wziąć udział w przygotowaniu do mobilności. Uczestnictwo weryfikowane będzie na podstawie listy obecności. Szczegóły kursu zostaną przedstawione przez Koordynatora projektu, Panią Wicedyrektor Renatę Leśniewską-Skoneczną. Przygotowanie do mobilności rozpocznie się z dniem 12 września 2020 r.

 

Załącznik:

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

 

6.WAŻNE: Zmiana terminu realizacji mobilności ponadnarodowej uczniów LO

Data publikacji: 24 września 2020

 

Informujemy, iż w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 podjęto decyzję o zmianie terminu realizacji wyjazdu w ramach projektu „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności. Nowy termin mobilności to 15-28 października 2020 roku. Uczestnicy projektu zostaną również poinformowani indywidualnie

7.Zakończenie kursu przygotowawczego do mobilności ponadnarodowej uczniów LO

Data publikacji: 10 października 2020

 

Miło nam poinformować, że uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie” zakończyli działania przygotowawcze.

 

Kurs przygotowawczy miał na celu zwiększenie gotowości uczestników do odbycia wyjazdu, w tym w zakresie swobody posługiwania się językiem angielskim oraz pozyskania ważnej wiedzy na temat kraju przyjmującego – Grecji. Program kursu objął:

 • szkolenie z języka angielskiego (20 godzin)
 • szkolenie z języka greckiego, opracowane we współpracy z naszym zagranicznym partnerem (3 godziny)
 • szkolenie pedagogiczne (4 godziny)
 • szkolenie kulturowe (3 godziny).

Częścią zajęć było także wypracowywanie przez uczniów rezultatów, w tym autoprezentacji oraz prezentacji poświęconych Szkole, a także opracowywanie materiałów na potrzeby tworzenia profili na Facebooku w trakcie mobilności.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i ciężką pracę!

 

8.Mobilność ponadnarodowa uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Data publikacji: 19 października 2020 roku

 

15 października grupa 20 uczniów oraz 3 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w naszej szkole rozpoczęła mobilność ponadnarodową w Grecji. Pierwsze dni wyjazdu przyniosły wiele inspirujących doświadczeń!

W dniu 15 października rozpoczął się etap mobilności w ramach projektu „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa uczniów pod opieką nauczycielek naszej Szkoły wyruszyła w podróż autokarową do słonecznej Grecji, gdzie przez 2 tygodnie realizować będą innowacyjny program edukacyjny.

Mobilność odbywa się na terenie Riwiery Olimpijskiej. Szkołą partnerską, z uczniami której współpracować będzie nasza młodzież, jest Platon School w Katerini. Cele projektu to wzmacnianie kompetencji kluczowych uczestników, w tym: w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, obywatelskich, przedsiębiorczości, kulturowych, a także zwiększanie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników, w tym w odniesieniu do przedmiotów podstawy programowej, zwłaszcza w ich praktycznych kontekstach. Tematem mobilności jest wykorzystywanie nowoczesnych mediów – mediów społecznościowych, a zwłaszcza Facebooka, w promocji regionów. Już w ciągu pierwszych dni uczennice i uczniowie naszej szkoły odbyli zajęcia wprowadzające, podczas których poznali szczegółowy plan kursu oraz efektów i mieli okazję poznać i pracować z grecką młodzieżą ze Szkoły Platon School w Katerini. Już w najbliższych dniach będziemy mogli zaprezentować pierwsze efekty ich pracy!

Pierwsze dni mobilności upłynęły również pod znakiem odkrywania uroków Grecji! Nasza grupa odwiedziła m.in. Meteory – unikalny, malowniczo położony kompleks, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco, a także urokliwe miasteczko Stary Pantaleimon. Zachęcamy do śledzenia fanpage’a naszej Szkoły oraz profilu „Iwaszkiewicz w Grecji”, gdzie na bieżąco będzie relacjonowana mobilność!

Grecja 2020 Grecja 2020
Grecja 2020 Grecja 2020
Grecja 2020

9.Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Podsumowanie projektu mobilności ponadnarodowej uczniów

 Data publikacji: 30 października 2020

 

Uczniowie naszej szkoły zakończyli mobilność ponadnarodową w ramach projektu „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”. Zachęcamy do zapoznania się z relacją i podsumowaniem wyjazdu!

Mobilność została zrealizowana w dniach 15-28 października 2020 roku. Termin wyjazdu ulegał przesunięciu ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa – jednak w końcu nadszedł ten wielki dzień i grupa 20 uczniów oraz uczennic, a także 3 nauczycielki z naszej szkoły udali się w podróż autokarową do Grecji! Mobilność odbywała się na terenie Riwiery Olimpijskiej, a uczniowie zostali zameldowani w pięknie położonym hotelu San Pantaleimon nieopodal miasta Platamonas. Szkołą partnerską w projekcie była Platon School w Katerini, po stronie, której w inicjatywie wzięło udział 5 uczniów oraz 2 przedstawicieli kadry nauczycielskiej.

Dwa greckie tygodnie upłynęły na intensywnej pracy i poznawaniu nowego kraju. Realizacja programu mobilności rozpoczęła od samego dojazdu na Riwierę Olimpijską. W ciągu pierwszego weekendu uczniowie wzięli udział w zajęciach wprowadzających, podczas których zaprezentowano program kursu, oczekiwany efekty oraz model pracy. Grupa odwiedziła także pierwsze miejsca w ramach programu kulturowego: kompleks Meteory, czyli malowniczo położone monastyry, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także miasteczko Stary Pantaleimon. Ponadto czas wypełniły lekcje języka greckiego… oraz tradycyjnego tańca. Nasi uczniowie pilnie szlifowali swoje umiejętności, mając nadzieje zaprezentować je podczas nadchodzącego spotkania z młodzieżą ze szkoły greckiej. Ze względu na obostrzenia sanitarne, niemożliwe było codzienne odbywanie zajęć w międzynarodowej grupie na terenie Platon School. Uczniowie mieli jednak okazję do osobistych spotkań podczas zajęć terenowych, m.in. w Parku Archeologicznym Dion, które w czasach starożytnych było miastem i kompleksem świątynnym, a gdzie dziś znajduje się obszerne stanowisko archeologiczne, w tym zrekonstruowany obecnie teatr hellenistyczny z IV wieku p.n.e, czy mieście Katerini. Na co dzień komunikowali się i współpracowali dodatkowo za pośrednictwem e-maili, wideokonferencji oraz mediów społecznościowych. Pierwsze spotkanie było dla naszych greckich kolegów prawdziwym zaskoczeniem. Polska grupa nie tylko przygotowała prezentacje Szkoły, ale również… pokaz musztry wojskowej, a także zaprosiła Greków do wspólnego śpiewania hitów w językach angielskim, greckim i polskim. Dla naszych uczniów była to także okazja do sprawdzenia swoich sił w „belgijce” 😊

Świetny kontakt między młodzieżą zapewnił efektywną współpracę podczas zajęć. Kurs merytoryczny objął około 80 godzin zajęć, realizowanych w formie wykładów, warsztatów oraz konwersatoriów. Głównym tematem było tworzenie profesjonalnych fanpage’y na Facebooku, w tym opracowywanie treści, tworzenie różnego typu postów, przygotowywanie profesjonalnych materiałów graficznych, badanie skuteczności komunikacji oraz elementy analityczne – w celu promocji regionów za pośrednictwem mediów społecznościowych. W wypracowywaniu rezultatów uczniowie posługiwali się nową zdobytą wiedzą, a także tworzyli posty w oparciu na samodzielnie zebranych materiałach, w tym tych kompletowanych podczas zajęć terenowych. Wszystkie fanpage opracowywane w międzynarodowych zespołach grecko-polskich, dzięki czemu uczniowie przygotowywali komunikację w trzech językach: polskim, greckim i angielskim. Młodzież nie tylko nauczyła się, jak korzystać z Facebooka w działaniach promocyjnych i marketingowych, ale przeszła również kurs autoprezentacji oraz poznała aplikację Canva, za pomocą, której przygotowała broszury i ulotki informacyjne. Fanpage Travelling in Mazovia powstał, aby przybliżyć kulturę, zabytki i ciekawostki z regionu Mazowsza i zachęcić do jej odkrywania. Znajdują się w nim opisy ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Everything you need to know - your active stay in Greece porusza temat aktywnej turystyki w Grecji, znajdują się na nim informacje i zdjęcia greckich zabytków, które warto zobaczyć aktywnie spędzając czas z rodziną czy przyjaciółmi. Culinare Tourism Of Greece & Poland dedykowany jest tradycjom kulinarnym w Polsce i Grecji. Z profilu International mobility of students możecie dowiedzieć się jak przebiegała mobilność pozyskując informacje z pierwszej ręki – od jej uczestników. Profil Adventures in Greece - The four przedstawia pobyt uczniów w regionie Riwiery Olimpijskiej i podkreśla walory tego miejsca. Na zajęciach z Mentorami uczniowie naszej Szkoły oraz Szkoły Partnerskiej dowiedzieli się jak tworzyć fanpage, używać różnych typów postów oraz jak zawrzeć w nich interesujące treści. Zapoznali się także ze statystykami i takimi pojęciami jak zasięg, wyświetlenia czy częstotliwość. Czym byłaby nauka bez praktyki… i wyjazd do Grecji bez poznania tego kraju od podszewki! Kadra nauczycielska Platon School przygotowała również dla naszej młodzieży pasjonujące wykłady dotyczące Grecji i regionu Riwiery Olimpijskiej. Historia sztuki, lokalne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, historia – nowa wiedza sprawiła, że uczniowie z jeszcze większym zapałem poznawali nowy kraj! Uzupełnieniem kursu merytorycznego były zajęcia terenowe oraz program kulturowy. Oprócz wymienionych już miejsc i atrakcji, grupa odwiedziła także Park Narodowy Olimpu ze słynną Łaźnią Zeusa, miasta Katerini i Pantaleimon, tradycyjny zakład produkcji fety, muzeum archeologiczne… Jednym z punktów wyjazdu, który szczególnie zapisał się w pamięci uczestników, był rejs po Morzu Egejskim. Zachwycające krajobrazy sprzyjały relaksowi, a celem podróży była Wyspa Trzech Świec, gdzie zwiedziliśmy klasztor położony na szczycie wśród starych gajów oliwnych. Piękna pogoda pozwoliła tez na kąpiele w krystalicznie czystym morzu, a śmiałkowie mogli nawet skakać do wody wprost ze statku. W drodze powrotnej grupa tańczyła zorbę i podziwiała skaczące delfiny. Uczestnicy bardzo dobrze wspominają również wieczór grecki, podczas którego mogli wziąć udział w pokazach tradycyjnego tańca i greckiej muzyki ludowej.

Punktem kulminacyjnym było spotkanie podsumowujące, które odbyło się na terenie Platon School. W grupach zadaniowych uczniowie zaprezentowali wówczas efekty swojej pracy: w pełni wypełnione, profesjonalne fanpage na Facebooku. Wszyscy wypadli śpiewająco! Młodzież otrzymała wówczas dyplomy poświadczające udział w projekcie.

Intensywny program o interdyscyplinarnym charakterze pozwolił w pełni zrealizować zakładane cele projektu, w tym zwłaszcza wzrost kompetencji kluczowych, a także wiedzy i umiejętności uczestników. Zajęcia w języku angielskim, komunikacja z koleżankami i kolegami z Grecji, wypracowywanie rezultatów materialnych w obcym języku i codzienne życie w zagranicznym kraju – to wszystko sprawiło, że nasi uczniowie przełamali barierę językową i zyskali pewność siebie. Aktywne uczestnictwo uczniów w projekcie pozwoli na wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w dalszej edukacji i pracy zawodowej. Dzięki zdobytym kompetencjom i umiejętnościom językowym, kulturowym, cyfrowym, podniesieniu poziomu odwagi i sprawności w kontaktach interpersonalnych oraz pracy grupowej uczniowie efektywniej przejdą proces edukacji na poziomie ponadpodstawowym. Uczestnicy projektu podnieśli swój poziom wiedzy i umiejętności, wzmocnili pożądane w ramach kształcenia postawy obywatelskie i społeczne, rozwinęli się osobiście i stali się bardziej samodzielni.

Projekt stanowił dla naszej szkoły innowację pedagogiczną, opartą na połączeniu walorów edukacji formalnej i nieformalnej w zagranicznym, międzynarodowym środowisku pracy. Działalność międzynarodowa naszej Szkoły staje się nieodzownym elementem procesu kształcenia, który pozytywnie oddziałuje na poziom jego poziom oraz atrakcyjność dla ucznia oraz na motywację uczniów oraz kadry do nauki i rozwoju. Szkoła będzie starać się w przyszłości o realizację podobnych, przydatnych i rozwijających inicjatyw!

Projekt „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZDJĘCIA:

Grecja2020-7

Grecja2020-9

Grecja2020-10

Grecja2020-10

Grecja2020-11

Grecja2020-12

Grecja2020-13

Grecja2020-14

Grecja2020-15

Grecja2020-16

Grecja2020-17

Grecja2020-18

Grecja2020-19

Grecja2020-20

Grecja2020-21

 

10. Efekty materialne projektu „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”

Data publikacji: 5 listopada 2020

 

Przedstawiamy rezultaty materialne, wypracowane przez naszych uczniów podczas mobilności ponadnarodowej.

 

Jako główny rezultat materialny projektu należy wskazać fanpage na Facebooku, które uczniowie tworzyli w międzynarodowych grupach, na bieżąco współpracując z młodzieżą z Grecji. Każdy zespół projektowy otrzymał temat przewodni tworzonego profilu, który następnie został opracowany przez uczestników w kreatywny i poprawny merytorycznie sposób.

 

W ramach projektu uczniowie stworzyli strony:

·        Everything you need to know - your active stay in Greece, adres:https://www.facebook.com/Activeingreece. Fanpage poświęcony jest promocji aktywnej turystyki w Grecji, a zwłaszcza w rejonie Riwiery Olimpijskiej. Uczniowie zawarli tu wiele przydatnych informacji, a także inspirujących porad, dostosowanych do potrzeb potencjalnych odbiorców takiej komunikacji

·        Adventures in Greece - The four, adres: https://www.facebook.com/AdventuresinGreeceThefour. Fanpage poświęcony jest promocji szeroko rozumianej turystyki z Grecji – przez pryzmat podróży czwórki młodych ludzi. Najciekawsze miejsca z perspektywy turystycznej i kulturowej, polecane plaże, tradycje, kuchnia… To kopalnia pożytecznych informacji dla każdego, kto planuje odwiedzić Grecję!

·        Culinare Tourism Of Greece & Poland, adres: https://www.facebook.com/CulinareTourismOfGreecePoland. Fanpage poświęcony jest rosnącemu w siłę trendowi turystyki kulinarnej i przedstawia tradycje gastronomiczne Grecji i Polski w ciekawym, komparatystycznym ujęciu.

·        Travelling in Mazovia, adres: https://www.facebook.com/roadtomazovia. Fanpage poświęcony jest promocji turystyki regionu mazowieckiego, a zwłaszcza okolic Sochaczewa. Oprócz polecanych miejsc i atrakcji, zawarto tu wiele praktycznych informacji, czyniąc z fanpage’a skuteczny przewodnik, promujący odwiedzenie Mazowsza wśród internautów.

·        International mobility of students, adres: https://www.facebook.com/Internationalmobilityofstudents. Fanpage poświęcony jest projektowi mobilności ponadnarodowej. Ma za zadanie nie tylko relacjonować przebieg mobilności w ramach projektu, ale również promować ten rodzaj projektów wśród młodych ludzi.

 

Wszystkie fanpage zostały stworzone zgodnie z przekazanymi informacji oraz profesjonalnymi standardami. Uczniowie zadbali o elementy takie jak: przyjazny dla użytkowników adres i nazwa, atrakcyjność materiałów graficznych, wykorzystanie różnych typów postów w zależności od celu danego przekazu, atrakcyjność treściowa i zrozumiałość, uporządkowana struktura postów. W pracy korzystali z różnych źródeł wiedzy, w tym wykorzystując informacje, które pozyskiwali podczas zajęć terenowych i wycieczek. Ważnym elementem były również własne zdjęcia, edytowane na potrzeby Internetu w aplikacji Canva. Wszystkie profile wypełnione zostały treściami w językach angielskim, polskim i greckim.

 

Dodatkowo, wśród rezultatów materialnych mobilności możemy wymienić także:

 • broszury informacyjne w języku angielskim
 • ulotki informacyjne w języku angielskim.

Materiały te zostały utworzone zgodnie z zasadami tworzenia druków promocyjno – informacyjnych, łącząc walory treściowe z atrakcyjną formą. Są to:

 • ulotka promująca turystykę w Grecji
 • broszura promująca turystykę w Grecji
 • broszura promująca turystykę na Mazowszu
 • ulotka promująca turystykę na Mazowszu
 • ulotka promująca projekty mobilności ponadnarodowej uczniów.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami!

 

Uczniowie opracowali także prezentację podsumowującą mobilność zagraniczną, którą przedstawili podczas spotkania podsumowującego przed uczniami oraz kadrą szkoły greckiej.

 

Projekt „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Broszury i ulotki ZIP; 16,9MB

 

11.    Podsumowujemy projekt „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”. Działania promocyjne oraz ewaluacja

Data publikacji: 31 marca 2021

 

Nadszedł czas na podsumowanie całości projektu mobilności ponadnarodowej uczniów. Chociaż mobilność stanowiła kluczowy obszar i etap inicjatywy, na przedsięwzięcie złożył się również szereg innych działań, niezwykle istotnych dla osiągnięcia zakładanych rezultatów, w tym kumulacji wiedzy, umiejętności i narzędzi dzięki realizacji projektu. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym artykułem, gdzie pokrótce przedstawiamy elementy promocji i upowszechniania, a także ewaluację działań projektowych.

 

Etapy projektu

Projekt „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, podzielony został na etapy: Planowanie, Przygotowanie, Mobilność, Upowszechnianie i Promocja oraz Ewaluacja. Na każdym z tych etapów angażowane były wszystkie grupy uczestników, w tym uczniowie, co pozwoliło na zwiększenie skali pozytywnego wpływu oraz podniesienie jakości zakładanych rezultatów. Poszczególne etapy i zadania podlegały ewaluacji w sposób ciągły oraz finalny, dzięki czemu na bieżąco kontrolowana i zapewniania była wysoka jakość działań projektowych.

 

Promocja i upowszechnianie

Działania promocyjne i upowszechniające realizowane były przez cały czas trwania projektu, tak by osiągnąć cel maksymalizacji pozyskanego zasięgu tej komunikacji. Zakładanym efektem było dotarcie z przekazami na temat projektu mobilności ponadnarodowej do społeczności uczniów szkoły, społeczności lokalnej i na poziomie regionalnym, młodzieży z innych szkół w regionie oraz kadry innych placówek pedagogicznych. Realizowany projekt to kolejne takie doświadczenie w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza i jesteśmy głęboko przekonani, o potencjale i możliwościach drzemiących w projektach europejskich, nie tylko tych skierowanych do uczniów. Ważnym elementem było również angażowanie w działania komunikacyjne samych uczniów – uczestników projektu. Z jednej strony, zwiększyło to ich uczestnictwo i poczucie odpowiedzialności jako ambasadorów projektu, z drugiej pozwoliło na wzmocnienie efektów w postaci rozwoju kompetencji wśród młodzieży. Od osobistych relacji, przez przygotowywanie broszur, ulotek, prezentacji, po udział w spotkaniach podsumowujących – uczennice i uczniowie biorący udział w mobilności chętnie podejmowali działania, co sprawiło, że udało się zbudować bardzo szerokie dotarcie wśród młodzieży szkolnej i ich rówieśników z innych szkół oraz skutecznie zainteresować młodych ludzi projektami mobilnościowymi.

Kiedy wnioskowaliśmy o udział w projekcie, nie mieliśmy jeszcze świadomości trudności, jakie nieść będzie ze sobą pandemia koronawirusa. Obostrzenia i reżim sanitarny miały wpływ zarówno na realizację mobilności, jak i działania upowszechniające. Jednak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i narzędziom w projekcie, efektywnemu systemowi zarządzania oraz zaangażowaniu uczestników, w tym kadry nauczycielskiej oraz zarządzającej, w obu obszarach zostały zrealizowane wszystkie zakładane działania i cele.

W ramach upowszechniania i promocji podjęto:

 

 • Działania na stronie internetowej Szkoły: w tym poinformowanie uczniów o projekcie, bieżącą komunikację w sprawie rekrutacji, jej wyników, dat mobilności, promocję projektu wśród pozostałych grup odbiorców, upowszechnianie rezultatów.
 • Działania na fanpage’u Szkoły na Facebooku, jak również na specjalnie utworzonym profilu „Iwaszkiewicz w Grecji”, gdzie komunikacja objęła zarówno poinformowanie uczniów, rodziców i społeczności lokalnej o planowanej mobilności, jak i relacje z wyjazdu oraz upowszechnianie rezultatów materialnych
 • Komunikację w mediach lokalnych tradycyjnych i online, np. na portalu sochaczewianin.pl
 • Organizację spotkań, które ze względu na obostrzenia epidemiczne przyjęły formę wideokonferencji
 • Dystrybucję materiałów stworzonych przez uczniów, w tym ulotek i broszur
 • Dystrybucję broszury projektowej, kompleksowo podsumowującej realizację projektu i promującej formułę mobilności ponadnarodowej.

Ważnym elementem działań były także przekazy osobiste, relacje uczniów i nauczycieli biorących udział w mobilności, czy też relacjonowanie wyjazdu na profilach osobistych uczestników. W przyszłości planujemy również wykorzystywanie materiałów online i w sposób tradycyjny, w tym podczas dni otwartych, promocji szkoły, a także w przestrzeniach służących rozwojowi kadry pedagogicznej w kraju (w tym platformy online).

W realizowanych działaniach stosowano informacje i opracowanie graficzne z zastosowaniem stosownych logotypów, zgodnie z zaleceniami. Bardzo ważnym aspektem działań było poinformowanie o założeniach projektu mobilności oraz źródle finansowania.

 

Spotkanie podsumowujące projekt

Ważnym elementem działań promocyjnych było wspomniane spotkanie podsumowujące projekt, które odbyło się za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Formuła videokonferencji pozwoliła z powodzeniem przeprowadzić działanie, z zachowaniem środków ostrożności i zasad reżimu sanitarnego. W konferencji udział wzięli: Pani Dyrektor oraz Pani Wicedyrektor Szkoły, kadra biorąca udział w projekcie oraz inni nauczyciele, uczestnicy projektu – uczniowie, a także przedstawiciele społeczności szkolnej. Na potrzeby spotkania opracowano nowoczesną prezentację, uwypuklającą kluczowe elementy. Na początku głos zabrała kadra nauczycielska – panie nauczycielki podsumowały kolejne etapy projektu, a także przebieg mobilności oraz oceniły rezultaty. Następnie głos został oddany uczniom, którzy opisali mobilność z własnej perspektywy, kładąc nacisk na takie elementy, jak; program merytoryczny, współpraca z młodzieżą z Grecji, ocenę pozyskanych i rozwiniętych kompetencji oraz umiejętności, opis rezultatów materialnych, program kulturowy oraz własne wrażenia. Pani Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim uczestnikom i zapewniła, iż Szkoła będzie brała udział w kolejnych projektach, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem uczniów! Młodzież szkolna pytała m.in. o możliwość uczestnictwa w przyszłych projektach, rozważane kierunki, zasady rekrutacji. Relacja z mobilności zrobiła na nich ogromne wrażenie – i rozbudziła chęć udziału w kolejnych!

 

Ewaluacja

Ostatnim, bardzo ważnym etapem projektu, jest ewaluacja końcowa, mająca za zadanie podsumować i ocenić nie tylko rezultaty materialne oraz stopień osiągnięcia zakładanych celów, ale również jakość działań projektowych na każdym etapie.

Zebrana przez nas dokumentacja pozwoliła określić efektywność i stopień realizacji celów bardzo wysoko we wszystkich aspektach. Rezultaty materialne – fanpage na Facebooku, broszury, ulotki, prezentacje, zostały ocenione jako poprawne merytorycznie, technicznie i atrakcyjne dla odbiorców – spełniające więc wszystkie zakładane kryteria. Wielokrotne badanie poziomu kompetencji, wiedzy i umiejętności uczestniczących w projekcie uczniów wskazało także, że zostały osiągnięte cele kluczowe projektu w postaci

 • zwiększanie kompetencji uczniów biorących udział w projekcie, w tym zwłaszcza w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, cyfrowych, osobistych i w zakresie uczenia się, obywatelskich, w zakresie przedsiębiorczości oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
 • zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników, w tym w odniesieniu do przedmiotów podstawy programowej, w ich praktycznych kontekstach.

Uczniowie znacznie zwiększyli swobodę posługiwania się językiem angielskim, a także rozwinęli postawy zaangażowania w życie społeczne, w tym w szkole, otwarcia na dalszą naukę oraz rozwój przy pomocy nieformalnych metod. W skali makro projekt w pozytywny sposób wpłynął na całą społeczność uczniowską, co dobitnie pokazało spotkanie podsumowujące projekt. Niezwykle ważny jest też wpływ projektu na młodzież o zmniejszonych szansach edukacyjnych.

W celu dalszego zwiększania skali pozytywnego wpływu projektu zamierzamy wykorzystywać elementy końcowego raportu ewaluacyjnego w różnych działaniach szkoły, skierowanych zarówno do młodzieży, jak i na poziomie zawodowym, profesjonalnym -skierowane do kadry zarządzającej i nauczycielskiej szkoły, a nawet innych placówek w kraju. Zebrane doświadczenia, znajomość nowoczesnych metod zarządzania, dobre praktyki stanowią istotny wkład w zwiększanie efektywności działań w szkole i zwiększanie jej potencjału.

Wkrótce opracowany zostanie raport obejmujący ewaluację projektu. 

 

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Uniwersytet otwarty

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przystąpił do realizacji kolejnego projektu unijnego - „Uniwersytet otwarty”. Projekt Szkoła realizowała wspólnie z firmą UPEMI oraz SGGW w Warszawie. W swoich założeniach i realizacji projekt był wyjątkowy – mogli uczestniczyć w nim zarówno uczniowie klas technikum jak i liceum ogólnokształcącego, a obejmował on uczestnictwo w cyklu warsztatów i zajęć realizowanych w siedzibie Lidera Projektu – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Kształcenie i ćwiczenia z elementami pracy w grupach prowadzone były pod okiem trenerów specjalistów na terenie Uczelni. W trakcie wyjątkowych zajęć uczestnicy Projektu mieli szansę poznać tajniki:

Hodowli alpak – warsztaty Alpaki to więcej niż zwierzęta
Pszczelarstwa
Architektury krajobrazu
Poznawania żywności za pomocą zmysłów
Świadomego Konsumenta żywności
Dietetyki z zakresu: warzyw, owoców, napojów, soków, przetworów owocowo-warzywnych, roślin strączkowych, orzechów, zbóż i produktów zbożowych, mleka i przetworów mlecznych, tłuszczów oraz mięsa i jego przetworów.

Niestety pandemia COVID-19 przerwała realizację projektu i nie pozwoliła na przeprowadzenie na terenie szkoły planowanych szkoleń i warsztatów z zakresu kompetencji miękkich, przedsiębiorczości, kompetencji życiowych. Tym bardziej cenne okazały się dla uczniów warsztaty wyjazdowe i ich oryginalna tematyka. W ramach projektu uczniowie otrzymali materiały projektowe, w trakcie warsztatów zapewniane były uczestnikom przerwy kawowe i obiady, a każdy dzień dojazdu był dofinansowany ze środków projektu.

Nowy projekt - Uniwersytet otwarty

UWAGA UCZNIOWIE KLAS I LO I TECHNIKUM!!!
Masz 15 lub 16 lat? Jesteś uczniem klasy I w Liceum Ogólnokształcącym
lub Technikum w ZESPOLE SZKÓŁ im. J. IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE???
TAK?!
W takim układzie ten projekt jest dla Ciebie!!!
Zapraszamy Was do udziału w projekcie unijnym „Uniwersytet otwarty” realizowanym wspólnie z firmą UPEMI oraz SGGW w Warszawie. Projekt realizowany jest w okresie 14.01.2019r. – 14.01.2020r., na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U142/17 więcej