Budynki Zespołu Szkół

budynki ZS

HISTORIA

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie powstał, w wyniku połączenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, które do 1 września 2001 roku funkcjonowały jako oddzielne placówki.

Historia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Sochaczewie

W latach 1946-1950 na terenie Państwowej Fabryki Sztucznego Jedwabiu w Chodakowie funkcjonowało Gimnazjum Przemysłowe, x którym kierował inż. Marian Jabłoński. W latach 1950-1959 rozbudowano warsztaty szkolne, a Gimnazjum zreorganizowano w dwuletnie Liceum Mechaniczne. Dyrektorem szkoły został Bronisław Migda. Liceum Mechaniczne przekształcono wkrótce w czteroletnie Technikum Chemiczne. Rozpoczęła się również nauka w 3 letniej Zasadniczej Szkole Chemicznej. Szkoły otrzymały własny budynek od Chodakowskich Zakładów Włókien Sztucznych przy ul. Staszica 16 /obecnej ulicy Chodakowskiej/ po zakładowym hotelu - internacie. Wkrótce powstała tam Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa, która kształciła uczniów głownie na potrzeby Zakładów Chemicznych "Chemitex". W 1964 roku szkołę przeniesiono do nowego budynku, wybudowanego z funduszy fabryki, przy obecnej ulicy Chopina 99A, stanowiącego dziś siedzibę szkoły.x Następcą Bronisława Migdy w Szkole Przyzakładowej został Józef Jordan, a od 1972  kierował nią Jan Kopeć. Pod koniec lat 70 tych Szkoła Przyzakładowa przekształciła się w Zespół Szkół Zawodowych nr 3. W 1994 roku decyzją Urzędu Rejonowego w Sochaczewie  szkoła przejęła budynek po stołówce, będącej własnością byłych Zakładów "Chemitex", gdzie powstała niepełnowymiarowa sala gimnastyczna.  W latach 90-tych w Zespole oprócz szkół zawodowych kształcących uczniów w kierunkach chemicznych pojawiła się oferta kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym. Od 1 stycznia 1999 roku po kolejnej reformie podziału administracyjnego kraju szkoła przeszła pod nadzór Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, a organem prowadzącym został Powiat Sochaczewski.

Historia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zaczątkiem historii szkoły było utworzenie przez Kuratorium  Okręgu Warszawskiego w 1960 roku w Chodakowie przy ulicy Staszica 16 (obecna ulica Chodakowska 16), w budynku po byłym internacie - hotelu należącym do Chodakowskich Zakładów Włókien Sztucznych "Chemitex", 5-letniego Technikum Ekonomicznego, 3 letniej Szkoły Handlowej oraz Technikum Ekonomicznego dla Pracujących.  Początkowo szkoła dzieliła budynek z Zasadniczą Szkołą Przyzakładową, która w 1964 roku przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Chopina 99A. Pierwszym dyrektorem szkoły został Jerzy Stadniczuk nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, pierwsi absolwenci Szkoły Handlowej opuścili ją w 1963 roku, zaś pierwsi maturzyści Technikum w roku 1965.

Po zmianie podziału administracyjnego kraju w 1975 roku szkoła przeszła pod nadzór Kuratorium Oświaty w Skierniewicach i funkcjonowała pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Dyrektorem szkoły była wówczas Stefania Kacprzak. W dniu 13 października1984 roku nadano szkole imię pisarza Jarosława Iwaszkiewicza. Była to wielka uroczystość z udziałem córki Jarosława Iwaszkiewicza Marii Iwaszkiewicz, przewodniczącej Związku Literatów Polskich Haliny Auderskiej, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach, władz miasta a także pocztów sztandarowych szkół, które noszą również imię Jarosława Iwaszkiewicza. Od tego momentu szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza, Nazwa ta pozostała niezmieniona do dnia 1 września 2001 roku, a na pamiątkę nadania szkole imienia i ufundowania jej sztandaru, w dniu 13 października corocznie odbywa się Święto Patrona Szkoły, podczas którego nowi uczniowie przyjmowani są w poczet społeczności szkolnej.

xW kolejnych latach funkcjonowania w Zespole, pojawiały się nowe typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: maszynistka biurowa, kucharz, krawiec odzieży damskiej lekkiej, sprzedawca. Technikum przekształciło się w Liceum Ekonomiczne, powstały Licea Zawodowe w zawodach: sprzedawca-magazynier, kelner bufetowy, pracownik administracyjno-biurowy, a w latach 90-tych- technikum technologii żywności, technikum technologii żywienia oraz liceum handlowe. Nastąpiły też zmiany na stanowisku dyrektora. Funkcję dyrektora sprawowały: Hanna Muszakowska, a następnie Jolanta Popiołek.

7 listopada 1994 roku decyzją Urzędu Rejonowego w Sochaczewie szkoła przejęła sąsiadujący z nią budynek po straży pożarnej, będący własnością byłych Chodakowskich Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex". W budynku tym przygotowano nowe sale lekcyjne oraz duże pomieszczenie, wykorzystywane na organizację dużych uroczystości szkolnych, dzięki czemu powiększyła się znacznie baza lokalowa szkoły.

W roku szkolnym 1995/96 szkoła odniosła znaczący sukces o charakterze krajowym i międzynarodowym. Zorganizowane w ramach Fundacji Polskie Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa przez uczniów szkoły miniprzedsiębiorstwo "Prymus" zajęło I miejsce w ogólnopolskim konkursie polskich młodzieżowych minifirm, pokonując znane warszawskie szkoły tj. "Staszic" i "Batory". "Prymus" zajął również I miejsce na Europejskim Konkursie Miniprzedsiębiorstw Young Enterprise Europa Israel 1996, rozsławiając imię szkoły, miasta, województwa i kraju.

Pod koniec lat 90-tych funkcje dyrektora sprawowali Dorota Waszczeniuk i Robert Kwiatkowski. Od 1 stycznia 1999 roku po kolejnej reformie podziału administracyjnego kraju szkoła ponownie przeszła pod nadzór Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, a organem prowadzącym szkołę został Powiat Sochaczewski.

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

1 września 2001 roku decyzją Rady Powiatu Sochaczewskiego dokonano połączenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza z Zespołem Szkół Zawodowych nr 3 pod jedną wspólną nazwą Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, z siedzibą przy ul. Chopina 99 A.

xW latach 2001- 2011 szkoła kształciła uczniów xw Liceum Ogólnokształcącym, Liceach Ekonomicznych i Handlowych, Technikach, Liceum Profilowanym: zarządzanie informacją, socjalnym, usługowo gospodarczym, ekonomiczno-administracyjnym oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W tym czasie znacznie poprawiła się baza dydaktyczna szkoły. Dzięki realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła otrzymała 2 nowoczesne pracownie internetowe oraz 2 internetowe Centra Informacji Multimedialnej w szkolnych bibliotekach. W latach 2009-2011 w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej realizowany byłw ramach działania 9.2 POKL - "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - autorski projekt "Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie człowiekiem sukcesu zawodowego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2010 roku do użytku oddane zostały także dodatkowe pomieszczenia w wyremontowanym budynku sali gimnastycznej. Są to bardzo nowocześnie wyposażone sale technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta, siłownia oraz sale ogólnodostępne.

x15 października 2010 roku szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez Radę Rodziców, Powiat Sochaczewski, Radę Pedagogiczną, absolwentów szkoły i uczniów. Tego dnia świętowaliśmy także 50 lecie powstania naszych szkół ekonomicznych. Ta wspaniała uroczystość zgromadziła wielu gości i sympatyków szkoły.  Absolwenci szkoły wspominali szkolne lata na spotkaniu w szkole, a wieczorem na spotkaniu towarzyskim w Hotelu Chopin.

Dzisiejszy Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewiex to szkoła dla każdego absolwenta gimnazjum. Rozwijamy w naszych uczniach ducha przedsiębiorczości i przygotowujemy młodzież do wyzwań współczesnego świata, przekazujemy im wiedzę i umiejętności. Nasi uczniowie mająx możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy podczas zajęć edukacyjnych i twórczego rozwoju w kołach zainteresowań. Uatrakcyjnieniem codziennych zajęć edukacyjnych są wycieczki integracyjne, turystyczne i przedmiotowe, profilaktyczne spektakle teatralne, spotkania, prelekcje, konkursy i zawody. Od wielu lat nasza młodzież bierze czynny udział w akcjach charytatywnych, takich jak: akcja honorowego krwiodawstwa, "Góra grosza", WOŚP. W szkole bardzo aktywnie pracuje grupa wolontariuszy, niosąca pomoc najbardziej potrzebującym. Na przestrzeni dziejów szkoły nasza młodzież wielokrotnie odnosiła sukcesy dydaktyczne, sportowe i artystyczne, brała udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wielu środowiskowych wydarzeniach kulturalnych.

xxKształcimy uczniów w LO w klasach menadżerskich, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, w technikum w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych i technik organizacji reklamy oraz zasadniczej szkole zawodowej w zawodach sprzedawca i kucharz małej gastronomii.

Dysponujemy dobrymi warunkami do nauki, bogatym księgozbiorem bibliotecznym oraz wyposażeniem w pomoce dydaktyczne. Posiadamy 3 pracownie internetowe oraz dwa nowoczesne centra informacji multimedialnej w szkolnych bibliotekach, a młodzież ma stały dostęp do internetu.

Wyróżniają nas dobre wyniki matury oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Współpracujemy: z renomowanymi firmami: Mars Polska, Hotel Sobieski, Merkury, Mazurkas, Novotel, Sheraton, Gromada, MDM i Chopin w zakresie organizacji praktyk dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz z firmą Gawo/Prowork specjalizującą się w organizowaniu rocznych wyjazdów edukacyjnych po ukończeniu szkoły do USA i krajów Europy. Absolwenci szkoły w większości podejmują dalszą naukę na wyższych uczelniach w Warszawie i okolicach. Wielu z nich jest cenionymi pracownikami zakładów pracy na terenie miasta i okolic, a także w Warszawie.

Z perspektywy mijających lat działania dydaktyczne i wychowawcze Szkoły uwieńczone zostały wieloma sukcesami, o czym świadczą liczne dyplomy i wyróżnienia zdobyte przez uczniów oraz zapisy w kronikach szkolnych. Gwarancję osiągnięć uczniów zapewnia nasza wykwalifikowana kadra pedagogiczna, której ambicją jest tworzenie szkoły w pełni nowoczesnej, w której uczeń jest najważniejszy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz do nauki w "Iwaszkiewiczu". Rekomendując szkołę wyrażamy nadzieję, że nauka w niej będzie niezapomnianą przygodą intelektualną, a wiedza i umiejętności tu zdobyte zaowocują świetnie zdaną maturą, dostaniem się na wymarzoną uczelnię oraz zdobyciem atrakcyjnej pracy