Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 10. ust. 1. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej o nazwie https://iwaszkiewicz.edu.pl/

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2012.09.03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.01.14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  1. Brak jest na stronie możliwości zmiany wielkości czcionki
  2. Kolorystyka strony ( tła i pierwszego planu) ma niewystarczający współczynnik kontrastu
  3. Brak jest ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
  4. Link do pobrania dokumentu nie zawiera informacji o jego rozmiarze i języku
  5. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej
  6. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie informuje, że nie posiada aplikacji mobilnej placówki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz audytu wykonanego narzędziem firmy Verseo

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej zssoch@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 46 863 32 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Koordynator: Krzysztof Mazur mazzi.alfa@gmail.com

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynki Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie: są zlokalizowane w 3 oddalonych od siebie lokalizacjach:
1. Opis dostępności budynku szkoły przy ul. Chopina 99A:
1) budynek posiada 2 wejścia: wejście główne (od strony SCK) z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz wejście awaryjne, naprzeciw wejścia głównego bez możliwości podjazdu dla wózków inwalidzkich (od strony Szkoły Podstawowej nr 7).
2) Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
3) Budynek jest dwukondygnacyjny., nie posiada wind. Osoby na wózku inwalidzkim mogą przemieszczać się swobodnie na parterze budynku. Na piętro prowadzą schody, które uniemożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim na piętrze.
4) Szatnia znajduje się na poziomie piwnicy i prowadzą do niej schody; brak możliwości korzystania z szatni przez osoby przemieszczające się na wózku inwalidzkim
5) W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Na korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
6) Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
7) Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępna jest toaleta dla personelu na parterze.
8) W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci: barierek, pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
9) Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10) Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
11) Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
12) Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi
2. Opis dostępności budynku szkoły przy ul. Chodakowskiej 16:
1) budynek posiada 2 wejścia: wejście główne po schodach (od strony ul. Chodakowskiej) bez możliwości podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz wejście dodatkowe od przeciwnej strony budynku bez możliwości podjazdu dla wózków inwalidzkich.
2) Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. 3) Budynek jest trzykondygnacyjny, nie posiada wind, na piętro prowadzą schody, które uniemożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
4) Szatnia znajduje się na poziomie piwnicy i prowadzą do niej schody; brak możliwości korzystania z szatni przez osoby przemieszczające się na wózku inwalidzkim
5) W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Na korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
6) Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
7) W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci: toalet, barierek, brak pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8) Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9) Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
10) Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
11) Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi
3. Opis dostępności budynku szkoły przy Pasażu Duplickiego:
1) budynek posiada budynek posiada 2 wejścia: wejście główne z jednym niskim schodkiem(od stadionu KS Bzura) z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz wejście 2, (od strony Sali gimnastycznej) z jednym niskim schodkiem z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich
2) Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
3) Budynek jest jednokondygnacyjny, co umożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
4) Szatnia znajduje się na poziomie parteru budynku, co umożliwia korzystanie z niej osobom przemieszczającym się na wózku inwalidzkim
5) W budynku znajduje się korytarz. Na korytarzu nie ma wydzielonych stref kontroli.
6) Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępna jest wydzielona toaleta na parterze
7) W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci: barierek, pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8) Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9) Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
10) Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
11. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi
Oświadczenie sporządzono: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dane teleadresowe: Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
ul. Chopina 99A,
96-500 Sochaczew
adres e-mail: zssoch@poczta.onet.pl
nr tel.: 46 863 32 21 (sekretariat, centrala)