ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM

W Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie uczniowie klas II liceum ogólnokształcącego o profilu biznesowym oraz uczniowie technikum ekonomicznego i technikum organizacji usług gastronomicznych uczestniczą w programie Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Jest to program opracowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, z którą szkoła podjęła współpracę zgłaszając uczniów do programu w LO, w ramach przedmiotu uzupełniającego Ekonomia w praktyce, w szkole realizowanego pod nazwą Minibiznes. W klasie trzeciej technikum program jest realizowany na zajęciach specjalizacji, które są prowadzone w formie gry edukacyjnej. Jest to innowacyjna działalność polegająca na założeniu i prowadzeniu na terenie szkoły własnego miniprzedsiębiorstwa w formie spółki jawnej, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie zagadnień ubezpieczeń społecznych i przepisami prawa podatkowego. Każdy z uczniów jest wspólnikiem miniprzedsiębiorstwa, który wpłacając własną część kapitału, ma jednocześnie prawo do udziału w zyskach miniprzedsiębiorstwa. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości udostępniła na własnej platformie edukacyjnej wszystkie materiały potrzebne zarówno uczniom, jak i nauczycielowi, który czuwa nad poprawnością działań młodych przedsiębiorców. Jest to bogaty zasób materiałów dydaktycznych w postaci filmów, prezentacji, scenariuszy lekcji, ćwiczeń, bieżących aktualności z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego. Opublikowane materiały edukacyjne ułatwiają i uatrakcyjniają zajęcia, które mają na celu przygotowanie młodzieży do zdobycia własnych doświadczeń na gruncie samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Utworzone miniprzedsiębiorstwa zostały zarejestrowane na platformie FMP – otrzymały licencję, własny login i hasło dostępu, które umożliwiają korzystanie z wymienionych materiałów. Program nauczania opracowany przez specjalistów działających w FMP opiera się na kilku blokach tematycznych są to: - pomysł na biznes - plan działania, - organizacja i zarządzanie, - marketing,- finanse Treści z programu nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo są zgodne, a niekiedy wykraczające poza treści podstawy programowej przedmiotu uzupełniającego – ekonomia w praktyce. Opiekę nad młodymi przedsiębiorcami, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w zakresie planowania własnej kariery zawodowej sprawuje Renata Leśniewska- Skoneczna. Uczniowie LO założyli miniprzedsiębiorstwo pod nazwą „Cos więcej o czymś”. Działalność ta ma polegać na organizowaniu spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy będą z młodzieżą dzielić się własnym doświadczeniem zdobytym na drodze kariery zawodowej czy realizowanej pasji.

konkursg
Wspólnicy miniprzedsiębiorstwa „Coś więcej o czymś”

Uczniowie technikum założyli firmę, która zajmuje się wyrobem i sprzedażą kanapek na terenie szkoły, który jest dla firmy rynkiem zbytu z określonymi potrzebami, które chcieliby zaspokoić.

konkursg
Wspólnicy miniprzedsiębiorstwa „Lunch Time”

Każde miniprzedsiębiorstwo wyłoniło kadrę zarządzającą w postaci: dyrektora naczelnego, dyrektora finansowego i dyrektora ds. marketingu – odpowiedzialnych i kierujących miniprzedsiębiorstwem, firmy zaplanowały swoją działalność pisząc biznesplan i od listopada 2013 roku wcielają w życie własny pomysł na minibiznes. Wszystkie zdarzenia gospodarcze związane z uzyskaniem przychodu i poniesionymi w związku z tym kosztami są ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej. Wyliczony na jej podstawie podatek dochodowy oraz składki ubezpieczeń społecznych i składka zdrowotna ( w tym przypadku do celów edukacyjnych podstawa wyliczania składki podzielona przez tysiąc) są w określonym terminie przekazywane i zasilają fundusz Rady Rodziców. Zysk powiększa kapitał spółki i zostanie wraz z zakończeniem działalności, najpóźniej do 31 maja 2014 roku, podzielony wśród wspólników, którzy zakończą swoją pierwszą i mam nadzieję nie ostatnią w życiu działalność, która może dać im satysfakcję, samorealizację oraz zapewni dochód i samowystarczalność w dorosłym życiu, w które już niedługo wkroczą. Udział w grze edukacyjnej to innowacyjna forma nauczania - poprzez zdobywanie własnego doświadczenia, które pomoże młodzieży przygotować się do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, w szczególności w zakresie planowania kariery zawodowej i samozatrudnienia

Renata Leśniewska-Skoneczna