Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 


 

Po raz kolejny absolwenci naszej szkoły przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dotyczył on absolwentów dwuletnich ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych i czteroletnich techników.

 

Czym jest egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przygotowywany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, odbywa się tego samego dnia i wygląda tak samo dla wszystkich absolwentów w danym zawodzie na terenie Polski. W jego ramach sprawdzeniu podlegają wiadomości i umiejętności zawarte w standardach wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu.

 

Etap pisemny egzaminu dla wszystkich absolwentów odbył się w szkole, etap praktyczny zaś w ośrodkach egzaminacyjnych upoważnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Egzamin pisemny dla absolwentów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych jest jednakowy i składa się z dwóch części. W I części zdający rozwiązują zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w części II – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

 

W części I występują trzy obszary wymagań:

- czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,

- przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,

- bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

W części II występują dwa obszary wymagań:

- czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel,

wykresów,

- przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

 

Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu zawierającego w części pierwszej 50 zadań,

w części drugiej - 20 zadań. Rozwiązanie wszystkich zadań polega na wyborze jednej z czterech odpowiedzi (zadania zamknięte).

Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut.

 

Zdający zdał ten etap egzaminu, jeśli uzyskał:

- z części I - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, czyli 25 punktów,

- z części II - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, czyli 6 punktów.

 

Etap praktyczny dla absolwentów techników i szkół policealnych polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego obejmującego opracowanie projektu realizacji określonych prac albo opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie prac wskazanych w treści zadania, zwanych dalej pracą egzaminacyjną. Zadanie egzaminacyjne wynika z zadania o treści ogólnej sformułowanego w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla każdego zawodu. W niektórych zawodach wskazane prace należy wykonywać na specjalnie wyposażonych stanowiskach.

Etap praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych polega na wykonaniu

zadania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami

wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu.

Czas trwania etapu praktycznego określa informator dla zawodu.

 

Zdający zdał ten etap egzaminu, jeśli uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czas trwania etapu pisemnego

i praktycznego egzaminu może być przedłużony, nie więcej niż o 30 minut.

Zdający otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, czyli

uzyskaniu z obu etapów wymaganej liczby punktów.

 

Dodatkowe korzyści

 

Absolwent może ubiegać się o suplement do dyplomu tzw. "EUROPASS". Europass jest projektem Unii Europejskiej mającym na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Europass został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. Europass składa się z pięciu dokumentów: CV, Paszportu Językowego, Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Suplementu do Dyplomu i Mobilność. Dwa pierwsze dokumenty można wypełnić samodzielne, pozostałe zaś wydają uprawnione do tego instytucje.

 

Sukcesy szkoły

 

W tym roku, po raz kolejny absolwenci Zespołu Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie osiągnęli bardzo dobre wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Poniżej prezentujemy analizę porównawczą wyników egzaminu dla poszczególnych zawodów, w których kształci szkoła.

 

TECHNIUKUM

 

Technik handlowiec

 

Zgłoszonych

9

 

 

Przystąpiło

9

 

 

Otrzymało dyplom

6

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin pisemny I część [%]

Egzamin praktyczny [%]

 

CKE - kraj

58,62

65,04

średni wynik

82,98

44,66

zdawalność

OKE - województwo mazowieckie

59,82

58,68

średni wynik

Szkoła

63,11

78,00

średni wynik

100,00

66,67

zdawalność

/* /* ]]> */

1 – Egzamin pisemny I część

2 – Egzamin praktyczny

           

/* /* ]]> */

1 – Egzamin pisemny I część

2 – Egzamin praktyczny

 

Technik Ekonomista

 

Zgłoszonych

15

 

 

Przystąpiło

15

 

 

Otrzymało dyplom

10

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin pisemny I część [%]

Egzamin praktyczny [%]

 

CKE - kraj

56,84

97,13

średni wynik

71,28

49,22

zdawalność

OKE - województwo mazowieckie

55,88

88,48

średni wynik

Szkoła

60,40

75,00

średni wynik

86,67

66,67

zdawalność

/*

1 – Egzamin pisemny I część

2 – Egzamin praktyczny

/* ]]> */

1 – Egzamin pisemny I część

2 – Egzamin praktyczny

 

Technik Organizacji Usług Gastronomicznych

 

 

Zgłoszonych

12

 

 

Przystąpiło

12

 

 

Otrzymało dyplom

11

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin pisemny I część [%]

Egzamin praktyczny [%]

 

CKE - kraj

62,82

79,65

średni wynik

90,21

83,30

zdawalność

OKE - województwo mazowieckie

63,40

79,72

średni wynik

Szkoła

67,00

83,75

średni wynik

100,00

91,67

zdawalność

/* /* ]]> */

1 – Egzamin pisemny I część

2 – Egzamin praktyczny

/* /* ]]> */

1 – Egzamin pisemny I część

2 – Egzamin praktyczny

 

ZASDNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Kucharz małej gastronomii

 

Zgłoszonych

34

 

 

Przystąpiło

20

 

 

Otrzymało dyplom

19

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin pisemny I część [%]

Egzamin praktyczny [%]

 

CKE-  kraj

65,34

83,63

średni wynik

83,40

94,92

zdawalność

OKE - województwo mazowieckie

62,94

82,94

średni wynik

Szkoła

84,90

85,05

średni wynik

95,00

100,00

zdawalność

 

/* /* ]]> */

1 – Egzamin pisemny I część

2 – Egzamin praktyczny

/* /* ]]> */

1 – Egzamin pisemny I część

2 – Egzamin praktyczny

 

Sprzedawca – pracownik młodociany

 

Zgłoszonych

29

 

 

Przystąpiło

26

 

 

Otrzymało dyplom

24

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin pisemny I część [%]

Egzamin praktyczny [%]

 

CKE - kraj

67,18

82,78

średni wynik

89,18

95,42

zdawalność

OKE - województwo mazowieckie

64,92

82,38

średni wynik

Szkoła

69,92

85,19

średni wynik

100,00

92,31

zdawalność

 

/* /* ]]> */

1 – Egzamin pisemny I część

2 – Egzamin praktyczny

/* /* ]]> */

1 – Egzamin pisemny I część

2 – Egzamin praktyczny

 

Zestawienie wszystkich wyników osiągniętych przez absolwentów szkoły w letniej sesji egzaminacyjnej 2007 roku

 

 

Egzamin pisemny I część [%]

Egzamin pisemny II część [%]

Egzamin praktyczny [%]

 

Technikum Handlowe

63,11

70,00

78,00

średni wynik

100,00

100,00

66,67

zdawalność

Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych

67,00

72,92

83,75

średni wynik

100,00

100,00

91,67

zdawalność

Technikum Ekonomiczne

60,40

77,67

75,00

średni wynik

86,67

100,00

66,67

zdawalność

SZ kucharz małej gastronomii

84,90

80,00

85,05

średni wynik

95,00

100,00

100,00

zdawalność

SZ sprzedawca

69,92

61,54

85,19

średni wynik

100,00

100,00

92,31

zdawalność

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w latach 2006 2007 dla wszystkich zawodów

 

 

 

Egzamin pisemny I część [%]

Egzamin pisemny II część [%]

Egzamin praktyczny [%]

 

 

 

2006

2007

2006

2007

2006

2007

 

Technikum Handlowe

70,00

63,11

80,00

70,00

88,00

78,00

średni wynik

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

66,67

zdawalność

Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych

b.d.

67,00

b.d

72,92

b.d.

83,75

średni wynik

b.d.

100,00

b.d.

100,00

b.d.

91,67

zdawalność

Technikum Ekonomiczne

74,00

60,40

78,00

77,67

87,00

75,00

średni wynik

100,00

86,67

100,00

100,00

91,67

66,67

zdawalność

SZ kucharz małej gastronomii

60,50

84,90

63,75

80,00

82,66

85,05

średni wynik

100,00

95,00

100,00

100,00

91,67

100,00

zdawalność

SZ sprzedawca

65,40

69,92

60,15

61,54

80,84

85,19

średni wynik

88,89

100,00

100,00

100,00

100,00

92,31

zdawalność

 

 

Opracowanie sporządziły:

Dorota Waszczeniuk

Małgorzata Krul

Członkowie szkolnego zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych

/* /* ]]> */