Monika Błażejewska - nauczyciel języka angielskiego

Aneta Domańska - nauczyciel języka niemieckiego

 

JĘZYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

W ramach Europejskiego Roku Języków 2001 Komisja Europejska zorganizowała rozległe badania na temat języków w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz na temat stosunku ich obywateli do języków i do nauki języków.

Przeprowadzone zostały również odrębne badanie na temat nauczania języków w systemach edukacji krajów Europy, obejmujące niektóre z przyszłych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również jej obecnych członków.

Kto mówi jakim językiem?

Język

Proporcja ludności UE, dla której jest to język ojczysty

Proporcja ludności UE, znającej ten język jako język obcy

Ogólna proporcja ludności znającej ten język

NIEMIECKI

24 %

8 %

32 %

FRANCUSKI

16 %

10 %

26 %

ANGIELSKI

16 %

31 %

47 %

WŁOSKI

16 %

2 %

18 %

HISZPAŃSKI

10 %

4 %

14 %

HOLENDERSKI

6 %

1 %

7 %

GRECKI

3 %

0 %

3 %

PORTUGALSKI

3 %

0 %

3 %

SZWEDZKI

2 %

1 %

3 %

DUŃSKI

2 %

0 %

2 %

FIŃSKI

1 %

0 %

1 %

INNE

2 %

4 %

6 %

Prawie połowa Europy jest już wielojęzyczna

44% obywateli Europy potrafi porozumiewać się w języku innym, niż ich język ojczysty.

W Luksemburgu prawie wszyscy znają jakiś język obcy na tyle dobrze, by się w nim porozumieć.

Dotyczy to również ponad 8 osób na 10 mieszkających w Holandii, Danii i Szwecji.

Istnieją znaczne różnice w znajomości języków wśród osób mających różny poziom wykształcenia.

Grupa społeczno-demograficzna

Procent osób znających język obcy

Średnia dla 15 państw Unii Europejskiej

44 %

Według wieku

 

15-24 lat

62 %

25-39 lat

52 %

40-54 lat

39 %

powyżej 55 lat

31 %

Według poziomu wykształcenia

 

Uczący się dłużej niż do 20 roku życia

70 %

Uczący się do 16-19 roku życia

42 %

Uczący się do 15 roku życia lub krócej

20 %

Według zawodu

 

Studenci

76 %

Kierownicy

69 %

Pracownicy etatowi

56 %

Prowadzący własną działalność gospodarczą

48 %

Bezrobotni

39 %

Pracownicy fizyczni

37 %

Osoby zajmujące się domem

30 %

Emeryci

28 %

Według płci

 

Mężczyźni

46 %

Kobiety

42 %

Najczęściej nauczane języki

Ogólnie rzecz biorąc, angielski jest pierwszym językiem obcym w edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zaś francuski jest prawie zawsze drugim językiem. Przeciętnie 91% uczniów uczy się angielskiego, 34% uczniów uczy się francuskiego, 15% niemieckiego i 10% hiszpańskiego.

Praca Unii Europejskiej na rzecz promocji nauki języków obcych

Znajomość języków obcych jest niezwykle ważna dla różnorodnej i rozwijającej się Unii Europejskiej. W wielu krajach jest rzeczą normalną, że większość jego mieszkańców potrafi porozumiewać się w co najmniej trzech językach. Takie osoby są w stanie z większym powodzeniem podróżować do innych krajów w związku z nauką, ze względów zawodowych czy też z innych powodów. Ich umiejętności są interesujące dla pracodawców. Są oni w stanie korzystać z europejskiego obywatelstwa i wspólnego rynku, zwłaszcza z prawa do zamieszkiwania i pracy w którymkolwiek z krajów Unii Europejskiej.

Komisja Europejska pragnie, aby wszyscy w Europie mogli korzystać z tych możliwości. W swojej Białej Księdze z 1995 roku "Nauczanie i uczenie się: ku społeczeństwu uczącemu się", postanawia wspierać wszystkich obywateli Unii Europejskiej w ich staraniach na rzecz zdobycia znajomości przynajmniej trzech języków europejskich: ich języka ojczystego oraz dwóch innych.

Mając to na względzie, Unia Europejska podejmuje wiele działań w celu promowania nauki języków. Europejski Rok Języków 2001 i doroczne obchody Europejskiego Dnia Języków 26 września pomogły w zintensyfikowaniu tych wysiłków.

SOKRATES

Jednym z głównych celów europejskiego programu edukacyjnego Sokrates jest doskonalenie znajomości języków europejskich. Dysponując budżetem 1.850 milionów Euro na lata 2000-2006, program będzie mógł poszerzać swoje działania. W pierwszym etapie realizacji tego programu w latach 1995 – 1999:

- prawie 500.000 studentów uczyło się na uczelniach za granicą,

- 10.000 szkół współpracowało w ramach partnerstwa europejskiego,

- tysiące instytucji wzięło udział w międzynarodowych projektach, mających na celu promowanie i doskonalenie nauczania i nauki języków.

Kwestia języków pojawia się we wszystkich ośmiu komponentach programu Sokrates, jednak są one tematem przewodnim następujących komponentów:

Lingua: nauczanie i uczenie się języków

* Projekty, kampanie, seminaria, współpraca i publikacje, mające na celu wspieranie motywacji do nauki języków, poszerzanie dostępu do nauki języków oraz wspieranie decydentów w rozpoznaniu najlepszych praktyk.

* Międzynarodowe projekty, mające na celu wypracowanie nowych metod nauki języków i egzaminowania oraz lepszego informowania opinii publicznej o istniejących metodach i materiałach.

Comenius: edukacja szkolna

* Partnerstwo szkół i wymiany, podczas których grupy młodych ludzi z różnych krajów pracują wspólnie nad projektem, udoskonalając swoją znajomość języków obcych.

* Granty wspierające obecnych i przyszłych nauczycieli języków w wyjazdach na zagraniczne szkolenia, od tygodniowych kursów aż po staże językowe trwające nawet do 8 miesięcy.

* Międzynarodowe projekty poświęcone opracowaniu materiałów szkoleniowych oraz kursów dla nauczycieli języków.

Erasmus: szkolnictwo wyższe

* Poprzez umożliwienie studentom spędzenia od 3 do 12 miesięcy na uniwersytecie za granicą, Erasmus stanowi znakomitą okazję doskonalenia umiejętności językowych.

* Dostępne są również fundusze dla studentów przygotowujących się do wyjazdu w ramach programu Erasmus poprzez uczestniczenie w intensywnych kursach języka kraju, do którego udają się na studia.

Grundtvig: kształcenie dorosłych

* Grundtvig wykorzystuje międzynarodowe projekty, współpracę oraz granty szkoleniowe w celu promowania nauki języków jako kluczowego składnika kształcenia dorosłych.

LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci - program szkolenia zawodowego, podobnie jak Sokrates, w styczniu 2000 roku wkroczył w nową, siedmioletnią fazę realizacji. Znajomość języków obcych jest niezbędna zarówno dla perspektyw zawodowych poszczególnych osób, jak również dla konkurencyjności w biznesie. To właśnie czyni z nauki języków obcych centralny element szkolenia zawodowego.

Jeden z głównych składników programu wspiera międzynarodowe projekty, w ramach których opracowywane są materiały szkoleniowe oraz metody nauki przystosowane dla poszczególnych zawodów oraz sektorów gospodarki. Obejmuje to również kursy językowe dla wolnych słuchaczy oraz samodzielną naukę.

Projekty koncentrujące się na nauce języków realizowane są również w ramach innych składników programu Leonardo da Vinci i obejmują:

* wymianę nauczycieli języków obcych pomiędzy zakładami pracy oraz wyspecjalizowanymi instytucjami szkoleniowymi,

* międzynarodową współpracę dostarczającą specjalistycznej wiedzy oraz informacji na temat nowych metod w nauce języka w ramach szkolenia zawodowego,

* badania, analizy oraz określenie najlepszych praktyk odnośnie nauczania języków obcych,

* projekty pilotażowe, w ramach których opracowywane są materiały i metody, mające na celu rozwiązanie konkretnych problemów w nauce języków obcych.

EUROPEJSKA MARKA JAKOŚCI

Ta nagroda przyznawana jest każdego roku przez jury w każdym państwie członkowskim za innowacyjne inicjatywy w obszarze nauki języków, które spełniają kryteria ustalone na poziomie Unii Europejskiej.

JĘZYKI REGIONALNE I JĘZYKI MNIEJSZOŚCI

Komisja Europejska finansuje projekty, mające na celu promowanie i udoskonalanie nauczania języków regionalnych oraz języków mniejszości, z zamiarem wspierania współpracy pomiędzy ludźmi, których działaniom przyświeca ten cel. Projekty te obejmować mogą opracowanie kursów i materiałów szkoleniowych, działania informacyjne oraz organizację konferencji.

INNE PROGRAMY

Istnieje wiele programów realizowanych w ramach Unii Europejskiej, które mają wpływ na nauczanie i naukę języków, na przykład:

- działania mające na celu promowania językowej różnorodności w Internecie oraz innych cyfrowych mediach, do niedawna realizowane w ramach programu Wielojęzycznego Społeczeństwa Informacyjnego (Multilingual Information Society - MLIS). Będzie on nadal rozwijany w ramach kolejnego programu nawiązującego do niego

- program KULTURA 2000, który między innymi wspiera przekłady dzieł literackich autorów europejskich z drugiej połowy XX wieku

- MEDIA II (od 1 stycznia 2000 MEDIA PLUS), oferujący wsparcie finansowe dubbingu i opracowywania napisów do filmów, programów telewizyjnych, wideo oraz produktów multimedialnych